فروش افزودنی اسید سیتریک ,افزودنی سیتریک خشک,افزودنی اسانس وانیل

اسید سیتریک یا جوهر لیمو ایجاد طعم ترش مزه را می نماید .طعم و مزه مجموع ویژگی هارا مشخص می کند که احساس آدمی رو بر می انگیزد.چهار مزه اصلی وجود دارد که عبارتند از تلخ , شیرین,ترش مزه (جوهر لیمو یا اسید سیتریک) و شیرین .اگرچه مزه ترش به یون هیدروژن نسبت داده می شود اما رابطه بین مزه ترش و غلظت اسیدی وجود ندارد اسید ها مزه مختلفی دارند. بخصوص اسید سیتریک خشک و اسید سیتریک آبدار ترشی خاصی در دهان ممکن است ایجاد کند که به گروه اسیدی بستگی دارد.اسید های آلی در مقایسه با اسید های غیر آلی نظیر اسید هیدروکلریک و اسید سیتریک یا جوهر لیمو در PH یکسان اثرات چشایی بیشتری دارند.مطابق تحقیقات مزه ترشی نسبی درمحلول های بافری اسیدی تابعی از مولاریته نمی باشداما متناسب با میزان بافری می باشد. ترشی نسبی چهار اسید آلی موجود شراب را تعیین کرد که اسید سیتریک ترش ترین و اسید تارتاریک و فوماریک ترشی برابر و مزه اسید سیتریک خشک و اسید سیتریک آبداریا جوهر لیمو و بر اسید تارتاریک برتری چشمیگری دارد .در تعیین ترشی اسید های مختلف اثر بافری نقش موثری دارد که این موضوع ترش بودن اسید های آلی را از اسید های معدنی متمایز می نمایند که اسید سیتریک برتری خاصی نسبت به دیگر اسید های ترش مزه و بافری دارد.و همچنین اسید لاکتیک و اسید مالیک ترشی شراب را نسبت یه اسید سیتریک خشک کاهش می دهند.