فروش اسانس خوراکی خالص فروکتوز دکستروزخشک وآبدار و گلوکزپودری

فروش مالتو دکسترین و دکستروز خشک وآبدار شربت گلوکز یا همان گلوکز مایع محلول غلیظ های حاصل از نشاسته می باشد که وقتی دکستروز آبدار بالاتر از20 باشد مالتو دکسترین نامیده می شود . سوربیتول خوراکی ,گلوکز,زایلیتول و مالتیتول مایع مهمترین مونو ساکاریدها و از ساده ترین قندهای شیرین کننده مصنوعی می باشند.که مالتو دکسترین و دکستروز خخشک وآبدار به عنوان آلدوتریوز طبقه بندی می شوند . این قندها مشخصات شیمیایی شکل ظاهری سوربیتول و فروکتوز و گلوکز را نشان می دهد.چون واکنش شیمیایی قندها بستگی به این ساختمان قند های شیرین کننده دارد.