فروش افزودنی آسپارتام خوراکی ,رنگ افزودنی کارامل, اسانس و افزودنی وانیل پرتقال

فروش آسپارتام و اسه سولفام خوراکی از شیرین کنند های مصنوعی می باشد. که سوربیتول خوراکی ,گلوکز,زایلیتول و مالتیتول مهمترین مونو ساکاریدها و از ساده ترین قندهای شیرین کننده مصنوعی می باشند.که به عنوان آلدوتریوز طبقه بندی می شوند . این قندها مشخصات شیمیایی شکل ظاهری سوربیتول و فروکتوز و گلوکز را نشان می دهد.چون واکنش شیمیایی قندها به ویژه آسپارتام بستگی به این ساختمان قند های شیرین کننده دارد.الکل های قند در برخی میو ها به صورت طبیعی وجود دارد و به صورت صنعتی تولید می شود. ترکیبات بدست امده همانند سوربیتول و زایلیتول و آسپارتام قند های شیرین کننده هستند و به عنوان شیرین کننده مصنوعی و دیابتی می توان استفاده کرد..فروش افزودنی آسپارتام خوراکی ,رنگ افزودنی کارامل, اسانس و افزودنی وانیل پرتقال