فروش افزودنی رنگ کارامل,بنزوات سدیم مجاز خوراکی افزودنی بنزوات سدیم خوراکی

سوربات پتاسیم , دی استات سدیم خوراکی و بنزوات سدیم خوراکی را به عنوان نگهدارنده های غذایی ضد کپک وقارچ را به انواع فرار پایدار و ناپایدار ضد کپک و قارچ تقسیم کرد .نگهدارند های فرار شامل, دی استات سدیم مجاز و سوربات پتاسم ,بنزوات سدیم خوراکی و اکسید اتیلن می باشد . وغیر فرار ها دی استات سدیم و اسید بنزوئیک و سوبات پتاسیم که در ادویه ها استفاده می شود. نگهدارنده ای غذایی مثل سوربات پتاسیم و بنزوا ت سدیم و پروپیونات کلسیم و دی اتیل پیروکربنات در غذاهای معدودی به کار رفته می شوند.و به سرعت هیدرولیز می شوند برای استفاده در نوشابه ها قبل از پرکردن و بسته بندی به مقدار مجاز توصیه می شود.نگهدارند هایی مثل سوربات پتاسیم و اسید بنزوئیک و نمک هایش و اسید اسکوربیک و نمک هایش و همچنیین سوربات پتاسیم و سدیم بنزوات ونمک هایش به شکل رایج در صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرند.فروش افزودنی رنگ کارامل,بنزوات سدیم مجاز خوراکی افزودنی بنزوات سدیم خوراکی.