فروش افزودنی زایلیتول گلوکز پودری رنگ کارامل افزودنی وانیل خوراکی

سوربیتول خوراکی ,گلوکز,زایلیتول خوراکی پودری و مالتیتول مهمترین مونو ساکاریدها و از ساده ترین قندهای شیرین کننده مصنوعی می باشند.که به عنوان آلدوتریوز طبقه بندی می شوند . این قندها مشخصات شیمیایی شکل ظاهری سوربیتول و فروکتوز و گلوکز را نشان می دهد.چون واکنش شیمیایی قندها به ویژه زایلیتول بستگی به این ساختمان قند های شیرین کننده دارد.الکل های قند در برخی میو ها به صورت طبیعی وجود دارد و به صورت صنعتی تولید می شود. ترکیبات بدست امده همانند سوربیتول و زایلیتول و آسپارتام قند های شیرین کننده هستند و به عنوان شیرین کننده مصنوعی و دیابتی می توان استفاده کرد.از احیایی گلوکز گلوسیتول بدست می آید که نام دیگر آن سوربیتول می باشد.فروش افزودنی زایلیتول گلوکز پودری رنگ کارامل افزودنی وانیل خوراکی .