فروش افزودنی و اسانس کارامل ,افزودنی وانیل؛افزودنی زانتان گام

فروش زانتان خوراکی زانتان گام از مخمر و جلبک های دریایی تولید می شود .زانتان گم و صمغ گوارگام با ویسکوزیته بالا از دانه گیاه گوار بدست می آیدو در سال1954 به جهان معرفی شد.انواع صمغ ها مثل صمغ عربی و گوارگام ,لوکاست بین گام زانتان گام و پکتین و گلوتن بالایی دارند که زنجیرهای زیاد گالاکتو به هم متصل شده اندو درغلظت های کم تشکیل محلول ویسکوز می دهد و صمغ گوارگام ناسازگاری با دیگر مواد غذایی رو نشان نمی دهد و لایه های قابل انعطلاف راتشکیل می دهدفروش افزودنی کارامل ,افزودنی وانیل؛افزودنی زانتان گام