فروش مالتو دکسترین مایع,افزودنی خوراکی وانیل پودری

فروش مالتو دکسترین و دکستروز شربت گلوکز یا همان گلوکز مایع محلول غلیظ های حاصل از نشاسته می باشد که وقتی دکستروز بالاتر از 20باشد مالتو دکسترین نامیده می شود . سوربیتول خوراکی ,گلوکز,زایلیتول و مالتیتول مایع مهمترین مونو ساکاریدها و از ساده ترین قندهای شیرین کننده مصنوعی می باشند.که مالتو دکسترین و دکستروز خخشک وآبدار به عنوان آلدوتریوز طبقه بندی می شوند . این قندها مشخصات شیمیایی شکل ظاهری سوربیتول و فروکتوز و گلوکز را نشان می دهد.چون واکنش شیمیایی قندها بستگی به این ساختمان قند های شیرین کننده دارد.الکل های قند در برخی میو ها به صورت طبیعی وجود دارد و به صورت صنعتی تولید می شود. ت.فروش مالتو دکسترین خوراکی ,فروش مالتو دکسترین مایع,افزودنی خوراکی وانیل پودری