,افزودنی مالتو دکسترین مایع گلوکز پودری ,وانیل پودرفروش مالتیتول خوراکی پودری ومایع,زایلیتول

سوربیتول خوراکی ,گلوکز,زایلیتول و مالتیتول مجاز خوراکی مهمترین مونو ساکاریدها و از ساده ترین قندهای شیرین کننده مصنوعی می باشند.که به عنوان آلدوتریوز طبقه بندی می شوند . این قندها مشخصات شیمیایی شکل ظاهری سوربیتول و فروکتوز و گلوکز را نشان می دهد.چون واکنش شیمیایی قندها به ویژه مالتیتول پودری ومایع بستگی به این ساختمان قند های شیرین کننده دارد.الکل های قند در برخی میو ها به صورت طبیعی وجود دارد و به صورت صنعتی تولید می شود. ترکیبات بدست امده همانند سوربیتول و زایلیتول و آسپارتام قند های شیرین کننده هستند و به عنوان شیرین کننده مصنوعی و دیابتی می توان استفاده کرد.از احیایی گلوکز گلوسیتول بدست می آید .مالتو دکسترین مایع گلوکز پودری ,وانیل پودرفروش مالتیتول خوراکی پودری ومایع,زایلیتول