فروش افزودنی پکتین ,افزودنی رنگ کارامل,افزودنی عسل

پکتین و مواد پکتیکی در لایه وسطی دیواره سلولی گیاهان قرار دارند انها معمولا به وسیله پکتین یا معمولا به سلولز می پیوندند و پکتین تشکیل می شود.حرارت دادن پکتین در محیز آبی و اسیدی منجر به هیدرولیز آن و تشکیل پکتین می شود.یک واکنش مشابه که منجر به تشکیل پکتین محلول می شود.طی رسیدن میو ه ها رخ می دهد.میزان پکتین مرکبات و پکتین سیب موجود د بافت گیاهان در جداول آورده شده است .همراه پکتین پلی ساکاریدهای دیگرنظیر آربنان وگالاتان به پکتین متصل شده است قند های متعدد دیگری به مقدار کم طی هیدرولیز پکتین شناسایی شده است . دو فاکتور در تعیین خواص پکتین ها و مخصوصا تشکیل ژل بسیار مهم است .فروش پکتین خوراکی مرکبات , فروش افزودنی پکتین ,افزودنی رنگ کارامل,افزودنی عسل