فروش صمغ گوارگام خوراکی و زانتان گام و صمغ عربی Guar gum

صمغ گوارگام با ویسکوزیته بالا از دانه گیاه گوار بدست می آیدو در سال1954 به جهان معرفی شد.انواع صمغ ها مثل صمغ عربی و گوارگام ,لوکاست بین گام زانتان گام و پکتین و گلوتن بالایی دارند که زنجیرهای زیاد گالاکتو به هم متصل شده اندو درغلظت های کم تشکیل محلول ویسکوز می دهد و صمغ گوارگام ناسازگاری با دیگر مواد غذایی رو نشان نمی دهد و لایه های قابل انعطلاف راتشکیل می دهد.صمغ لوکاست بین گام یا صمغ دانه خرنوب و صمغ گوارگام به طور وسیع اطراف دریای مدیترانه پرورش می یابد صمغ لوکاست بین گام و گوارگام ,دیگر صمغ های عربی قوام و پایداری خوبی به محصولات می هد لوکاست بین گام مانند صمغ های عربی و گوارگام خاصیت ژله کنندگی عالی دارد و در بعضی محصولات جایگزین پکتین نیز می باشد همچنین لوکاست بین گام کیفیت محصول را بسیار خوب می کند کاربرد لوکاست بین گام در ژله شکری ,پاستیل ,مربا,شیره خرما,محصولات گوشتی می باشد. .صمغ لوکاست بین گام دارای گالاکتو ,مانو گلیکان ,پنتو گلیکان, و سلولز است این صمغ تشکیل فیلم های قابل انعطلاف و بادوام رو می دهد .صمغ لوکاست بین گام