افزودنی ثعلب,افزودنی کربوکسی متیل سلولز,افزودنی و اسانس لیمو

کربوکسی متیل سلولز یا ثعلب مخصوص بستنی سنتی از مشتقات سلولز یا سلولز پلیمر گلوکز با اتصالات بین واحد های گلوکز می باشد .سلولز به عنوان ماد ه ای ساختاری بافت گیاهان به شکل مخلوطی از پلی مرهای (کربوکسی متیل سلولز یا ثعلب) مشابه و معمولا به همراه مقادیر مختلفی از سایر پلی ساکارید ها دیگر و لیگنین وجودارد مولکول سلولز سخت و خطی است ,وقتی که حل می شود .گروهای هیدروکسیل آن به سرعت به پیوند های هیدروژنی تشکیل می شود که منجبر به کریستالیزاسیون می شود .فروش کربوکسی متیل سلولز خوراکی ,افزودنی ثعلب,افزودنی کربوکسی متیل سلولز,افزودنی و اسانس لیمو ,